نویسنده = باقر حسین لو
تعداد مقالات: 3
1. نارسایی نظریه وحدت تشکیکی وجود

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

10.30473/pms.2020.5000

باقر حسین لو


2. ماهیت و معنای اعتباری بودن آن از نگاه صدرا

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-85

باقر حسین لو؛ حامد ناجی اصفهانی


3. مطالعه ی تطبیقی لوازم فلسفی نظریه ی وحدت شخصی وجود و وحدت تشکیکی وجود

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-50

باقر حسین لو؛ حامد ناجی اصفهانی