کلیدواژه‌ها = علم حضوری و حصولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسبت علم حصولی و حضوری با «توجیه معرفتی»، در معرفت شناسی حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-142

محمد حسین وفائیان؛ امیر عباس علیزمانی