تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
101. مفسر معیار در قرآن پژوهی ملاصدرا

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-111

محمد حسن صانعی پور


102. معناشناسی، وجودشناسی و کارکردهای نامتناهی در حکمت متعالیه

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-114

عبداله صلواتی


103. شهود و سازگاری آن با تفکر فلسفی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-86

شهناز شایان فر؛ سیده زهرا حسینی


104. مقایسه و ارزیابی رابطه جاودانگی و معنای زندگی در اندیشه تولستوی وملاصدرا

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-124

سعدی صفاری؛ رضا رسولی شربیانی؛ مرضیه اخلاقی


105. عوامل تهذیب نفس در نگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-96

سیدمحمدرضا حسینی


107. مسئولیت اخلاقی در نگاه ملاصدرا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-92

10.30473/pms.2018.4691

بتول طاهریان دهکردی؛ محمود شیخ الاسلامی؛ رجب اکبرزاده


111. آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-98

زهرا مصطفوی


112. بررسی امکان نوصدرایی بودن اندیشة ملّا هادی سبزواری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-98

حسن عباسی حسین آبادی


113. نظریة عدم امکان شناخت حقیقت اشیاء از دیدگاه ملاصدرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-105

مرتضی جعفریان؛ احد فرامرز قراملکی


114. یگانه انگاری صدرایی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-136

رضا صفری؛ حسین واله


115. جعل بسیط ماهیت در اندیشه میرداماد

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 177-133

سید محمد منافیان


116. معناشناسی ادراکات اعتباری از دیدگاه علّامه با نگاهی انتقادی به اندیشمندان مسلمان معاصر

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-128

رضا کایدخورده؛ قاسمعلی کوچنانی


117. بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-127

مرتضی عرفانی


118. تحلیل علیت نزد هیوم و مقایسة آن با آراء مرتضی مطهری

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-98

اعظم قاسمی


120. تجربۀ زیسته و علم حضوری، دو رویکرد در نظام معرفتی دیلتای و ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-106

حسن رهبر؛ علیرضا حسن پور


121. بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146

مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی


123. تبیین دوگانه انگاری مرتبه ای در نفس شناسی صدرایی و جایگاه آن در میان نظریات فلسفه ذهن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-129

10.30473/pms.2020.5012

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمدکاظم فرقانی


124. چگونگی امکان معرفت از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-104

10.30473/pms.2019.22967.1369

محمدعلی عبداللهی؛ محمد محمدی نیا