تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
126. بررسی انتقادی شماری از پیش فرض های معناشناختی و ادلّة نظریة «اصالت وجود»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-110

محمّد معارفی؛ محمّدکاظم فرقانی؛ محسن فیض بخش


127. تحلیل مبانی ملاصدرا در تفسیر وی از قصة آدم(ع)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-116

محمّدحسین مهدوی نژاد؛ محمّدرضا خدایی


128. علیّت تحلیلی و کاربردهای آن در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-121

سید مصطفی موسوی اعظم؛ حسن ابراهیمی؛ عبدالرسول کشفی


129. مجله شماره 5 به صورت کامل

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-140


130. حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-142

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


131. ویژگی‌های متمایز عنصر مرگ از منظر صدرالمتألهین

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-140

علیرضا موفق؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ محمدرضا ضمیری


132. نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-143

بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشی


133. معادشناسی تطبیقی (مقایسة تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و آگوستین)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-112

محمد تقی کرمی قهی؛ عباس جنگ


136. نسبت خیال با معرفت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-161

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ محمد نجفی


137. عملکرد فطرت به‌مثابه محرک تاریخ در فلسفۀ تاریخ علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-116

10.30473/pms.2018.4993

محمد هادی عاشوری؛ سید محمد کاظم علوی


138. نسبت خیال با عمل در فلسفه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-144

10.30473/pms.2020.5004

سید مهدی میرهادی


139. ضرورت نظم در تکالیف شرعی از منظرحکمت متعالیه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-116

10.30473/pms.2019.43541.1658

فاطمه علیپور


140. صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-110


141. صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-114


142. صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-120


143. صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 122-126


144. خلود جهنمیان و بهشتیان از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-155

محمدهادی امین ناجی؛ علی رضا دل افکار؛ محمدولی اسدی؛ محمدکاظم میرحسینی


145. اصالت وجود، از مسئله تا مبنا

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-154

روح اله نادعلی؛ ناصر محمدی؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


146. نقد و بررسی وحدت شخصی وجود بر اساس تقریر ملاصدرا

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-128

مریم آقامحمدرضا؛ سید مصطفی محقق داماد


147. تربیت انسان در پرتو انسان‌شناسی صدرایی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-167

ناصر مؤمنی


149. نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-169

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی


150. معنا و منظور از متافیزیک در اندیشۀ هیدگر و ملاصدرا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-128

10.30473/pms.2018.4984

محمد فاروق؛ غلامرضا اعوانی