بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی ویژگی‌های انسان خودشکوفای مازلو با اوصاف انسان در حکمت متعالیه به طور تطبیقی، دربردارندۀ اشتراکاتی است که دید مازلو و ملاصدرا را بیش از پیش به هم نزدیک می‌کند. برخی از جهات اشتراک ملاصدرا و مازلو در مسئله را می‌توان در طبقه‌بندی نیازها، اعتقاد به شهود، زاویۀ نگاه، معناداری زندگی، فارغ‌بودن از قشر و طبقه، اعتقاد به خود حقیقی، تغییر در ملاک لذت و توجه به استعدادهای ذاتی دانست. همچنین، این تطبیق نشان‌دهندۀ تفاوت‌هایی از جمله اختلاف روش ملاصدرا و مازلو، کل‌نگری ملاصدرا و جزء‌نگری مازلو، توجه ویژۀ ملاصدرا به عوالم برتر و فاصلۀ نقطۀ اوج انسان در نظر ملاصدرا با انسان خودشکوفاست که ریشه در دیدگاه روان‌شناسانۀ مازلو و دیدگاه فلسفی وحدت وجودی حکمت متعالیۀ ملاصدرا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Characteristics of Maslow's Self-actualized Person with that of Human in ranscendental Philosophy

نویسنده [English]

  • Kobra Afshar 2
چکیده [English]

The comparative study of the characteristics of Maslow's self-actualized human beings with that of human in Transcendental Philosophy shows that there are commonalities between them that imply the similarity of Maslow and Mulla Sadra’s viewpoints. These similar views can be classified in terms of needs, belief in intuition, the viewpoint, life meaningfulness, indifference to the sector or class, belief in the true self, change in the criterion of pleasure, and attention to potential talents. In spite of the commonalities, some differences were found between them. Among the differences, reference can be made to their methods, Mulla Sadra holistic view and Maselow’s atomistic view, Mulla Sadra’s special attention to the superior world and the distance between the human’s ideal self and the self-actualized human, which is rooted in psychological view of Maslow and Mulls Sadra’s transcendental pantheistic philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self - actualization
  • Maslow
  • Mulla Sadra
  • Human
  • psychology
  • Transcendental theosophy

خداپناهی، محمدکریم (1388). انگیزش و هیجان. تهران: سمت.##شی هی، نوئل (1388). پنجاه اندیشمند بزرگ روان‌شناسی. ترجمۀ ژاله افشاری منفرد، حمید پیروزی و یعقوب وکیلی. تهران: دانژه.##صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1358). الواردات القلبیة فی معرفة الربوبیة. تهران: انجمن فلسفۀ ایران.##ــــــــ (1360). الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. تصحیح و تعلیق آشتیانی. مشهد: المرکز الجامعی للنشر.##ــــــــ (1363). مفاتیحالغیب. تهران: مؤسسۀ تحقیقات فرهنگی.##ــــــــ (1368). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. قم: مکتبه المصطفی.##ــــــــ (1411). تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.##مازلو، آبراهام. (1366). روان‌شناسی شخصیت سالم. ترجمۀ شیوا رویگریان. تهران: هدف.##ــــــــ (1367). انگیزش و شخصیت. ترجمۀ احمد رضوانی. مشهد: آستان قدس.##ــــــــ (1371). به سوی روان‌شناسی بودن. ترجمۀ احمد رضوانی. مشهد: آستان قدس رضوی.##ــــــــ (1374). افق‌های والاتر فطرت. ترجمۀ احمد رضوانی. مشهد: آستان قدس.