دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی (PMS) - واژه نامه اختصاصی