سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه‌مندان برای اشتراک سالیانه دوفصلنامه علمی - پژوهشی حکمت صدرایی می‌توانند مبلغ000/ 100 (یک‌صد هزار) ریال به شماره حساب: 2178609001007 (معادل شماره شبا: 420170000002178609001007IR) بنام دانشگاه پیام نور نزد بانک ملی ایران شعبة بنفشه تهران (کد 1508) واریز نموده و پس از تکمیل فرم ذیل به دورنگار یا رایانامه مجله ارسال نمایند.