ضریب تأثیر مجله در سال 1392: IF = 0/125

  براساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛

ضریب تأثیر (IF) مجله حکمت صدرایی در سال 1392 برابر با 0/125 تعیین گردیده است.