اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی-پژوهشی حکمت صدرایی:

این مجله در صدد است با بررسی زوایای مختلف اندیشه های فلسفی ملاصدرا و پیروان وی در حوزه مکتب اصفهان و تهران و قم؛ به قرائت های جدید از این فلسفه بپردازد تا بر این اساس بتواند بستری مناسب برای پاسخ گویی به سئوالات فلسفی روز مبتنی بر این مکتب فلسفی مهیّا سازد.