اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سیّدعلی علم الهدی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور

hekmatesadraiatgmail.com

مدیر مسئول

علیرضا پارسا

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور

azhdaratpnu.ac.ir

مدیر داخلی

رضا شکراله بیگی

الهیات و معارف اسلامی کارشناس پژوهشی، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

r.beygiatpnu.ac.ir
021-23322741

اعضای هیات تحریریه

علیرضا پارسا

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور

azhdaratpnu.ac.ir

علی افضلی

فلسفه دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ali_m_afzaliatyahoo.com

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

r.akbariatisu.ac.ir

سیّدمهدی امام جمعه

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه اصفهان

nomailath.com

زهره توازیانی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

drztavazianyatyahoo.com

محمّد ذبیحی

دانشیار دانشگاه قم

m_zabihi_khatyahoo.com

سعید رحیمیان

استاد دانشگاه شیراز

sd.rahimianatgmail.com

محمّد سعیدی مهر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

saeediatmodares.ac.ir

محمّدعلی عباسیان چالشتری

دانشیار دانشگاه پیام نور

abbasianatpnu.ac.ir

سیّدعلی علم الهدی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور

alamolhoda66atyahoo.com

امیرعباس علیزمانی

دانشیار دانشگاه تهران

amirabbas.alizamaniatyahoo.com

حسین کلباسی اشتری

فلسفه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

kalbasiatgmail.com