سیر انفسی از منظر غزالی و ملاصدرا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 پیام نور

10.30473/pms.2020.4990

چکیده

انسان به ویژه گروه اندیشمندان همواره در پی یافتن مسیر سعادت و کشف حقیقت خود هستندو راههایی را برای رسیدن به آن از درون و برون نفس می بینند و استواری و قطعیت آنها را با یکدیگر می سنجند.سیرمعرفتی مبتنی بر ادراکات نفسانی به سوی حق متعال سیر انفسی است.غزالی معرفت نفس را کلید معرفت و شناخت خداوند می‌داند و شناخت ملائکه و آخرت و همه معارف را از این طریق میسر می‌داند.او نحوه شناخت در انسان را در مراتب ادراکی از ادراکات حسی،خیالی ، عقلی و مقام فوق آن به نام نبوت دانسته و اینکه انسان رابا عبور از اشتغالات دنیایی قادر به عالم عقلی نقش یافته به جمیع معقولات شدن می داند. او ادراک حقیقت الحقایق و عشق الهی را سعادت انسان معرفی می‌کند.ملاصدرا معرفت نفس را فصل الخطاب و همه مراتب ادراکی را نفسانی و مجرد می داند بطوریکه در هر مرحله از قوه به فعل می رسند تا با رفع کدورتهای حاصل از اشتغالات نفسانی با عقل فعال که کمال ویژه انسان است متحد گردد و به درجه ای برسد که موجودات اجزای ذاتش شوند ونیرویش در همه آنها ساری و وجودش غایت همه مخلوقات و به مقام قرب الهی برسد.بر اساس سیر انفسی منازل اخروی، حکایتی از مقامات نفسانی انسان در سیر عروجی او به سوی حق تعالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spiritual journey from the viewpoint of Ghazali and Mulla sadra

نویسندگان [English]

  • yadollah dadjoo 1
  • Amirreza Vares 2
چکیده [English]

Human, especially groups of thinkers always seek the path of their happiness and truth and see the ways from inside and outside the soul for getting it. Garlic knowledge is based on perception of the soul to God Almighty is spiritual journey.Ghazali believe self-knowledge is the key of God knows and Understanding the angels and the other world and all wisdom is via this way. He the levels of perception that they are sensory perception, imagination, intellect and above its name is prophecy and he say human can cross from worldly dependency to be intellectual universe that is depicted in all rationals.He introduces perception of truth and divine love to human happiness.Mulla sadra say self-knowledge is final world and all levels of perception are spiritual and abstract, So that they arrive at each step from potentiality to actuality until the man unite with the active intellect with the removal of turbidity of sensual dependency and Man obtain to degree that the creatures are parts of his nature and he is current in them and their goal is his existence and he close to GOD.Based on Spiritual journey the hereafter homes are, a story of the human beings in the course of his ascension to God Almighty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-knowledge
  • Spiritual journey
  • Ghazali
  • Mulla Sadra
  • human happiness