نارسایی نظریه ی وحدت تشکیکی وجود

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

10.30473/pms.2020.5000

چکیده

چکیده
مطابق اصول و مبانی نظریه ی وحدت تشکیکی وجود، چون در این نظریه، وجود امری اصیلِ حقیقی است و در این وجودِ اصیلِ حقیقی، تشکیک راه دارد، سلسله مراتبی از وجودها (موجودات)، تحقق دارند که وجودِ آنها، همگی اصیل و حقیقی است. با توجه به این مطلب، سؤال اساسی آن است که این نظریه با چه نارسایی های روبرو است؟ آیا بر بنیاد اصول نظریه ی وحدت تشکیکی وجود؛ می توان این نارسایی ها را برطرف کرد؟ از آنجا که این دستگاه فلسفی در تبیینِ تشکیک انواع، تشکیک عرضی، مطلقیت ذات حق تبارک و تعالی، اتصافِ تمامی مراتب وجود به اوصاف کمالی وجودی و تقسیم وجود به ثابت و سیال، ناتوان است؛ با نارسایی هایی روبرواست که این نظریه را دچار چالش، کرده است. البته، نارسایی های نظریه ی وحدت تشکیکی وجود، بر اساس اصول همان نظریه، تنها با تأویل و تبیین آن، به نظریه ی وحدت شخصی وجود، قابل رفع نیست. در نتیجه، با عدول از این نظریه، جایگزین کردنِ نظریه ی وحدت شخصی وجود، تبیین فلسفی آن، بازسازی مفاهیم فلسفی در پرتو این نظریه و طراحی دستگاه فلسفی نوین، می توان این نارسایی ها را برطرف نمود. شاید به این دلیل بوده که صدرا نیز در اواخر جلد دوم اسفار و کتاب ایقاظ النائمین، با عدول از نظریه ی وحدت تشکیکی، نظریه ی وحدت شخصیه ی وجود را وارد می سازد اما نتوانست، آن را کامل کند. بنابراین، این تحقیق می تواند، گامی کوچک در جهت آغاز این اقدام بزرگ باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Insufficiency of analogical unity of existence doctrine

نویسنده [English]

  • bagar Hossinlo
teacher
چکیده [English]

AbstractSince, in accordance with the principles of analogical unity of existence doctrine, existence is a real original thing and is gradation in this real original existence; there are levels of existences that are original and real, their existence, in all. according to this, the fundamental question is that what are the insufficiencies of this theory? Can these insufficiencie be resolved on the basis of the principles of analogical unity of existence doctrine? Since this philosophical system, is face with challenging insufficiencies because is weak in explanation of gradation of species, horizontal gradation, absoluteness of God, description of all levels of existence to adjectives of perfection and existential. Of course, the insufficiencies of analogical unity of existence doctrine, can not be resolved on the principles of the same theory, just with its interpretation and explanation, by personal unity of existence doctrine.
So, with put aside this theory, (as sadra did), replace of personal unity of existence doctrine, its philosophical explanation, a reconstruction of philosophical concepts in this theory, and the design of the new philosophical system; can be resolved this insufficiencies. Maybe the reason is that sadra, at the end of the second volume Asfar and in book of Igaz an-naimin( Awakening the sleepers), with put aside doctrine of analogical unity of existence, he paid in doctrine of personal unity of existence But be could not complete it. So, this research, it can be a small step towards the beginning of this large action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gradation of existence
  • analogical unity
  • Sadra
  • species
  • insufficiency