تحلیل و بررسی اجزای نظریه سهروردی درباره علم با ملاحظه نقدهای صدرایی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

10.30473/pms.2020.5005

چکیده

چکیده
بحث علم و مباحث پیرامون آن در جای جای آثار سهروردی به طور پراکنده مطرح شده که تبیین نظر نهایی وی را دشوار ساخته است. به منظور استقصا و بازکاوی اجزای نظریه او، این اقوال و آرای پراکنده در دو جزء سنت زدایی و نظریه اشراقی بازسازی شده است. در جزء سنت زدایی به نقد مشائین پرداخته و بر نظریه-های مختلف علم، مخصوصاً علم به واسطه تعریف، ادراک حسی، مفاهیم اولی یا مقدم بر تجربه انتقاد کرده و در جزء دیگر که نظریه اشراقی اوست، ضمن ارجاع علم به بصر، نظریات مختلف درباره کیفیت ابصار همچون نظریه خروج شعاع و نظریه انطباع را نقل و نقد کرده و حقیقت ابصار را اضافه اشراقی و حقیقت علم را حضور و ظهور اشیاء دانسته است. در نوشتار حاضر ضمن استقرای آراء و بازکاوی اجزای نظریه سهروردی درباره علم، به طرح و تبیین نقدهای ملاصدرا بر آن، و تحلیل و بررسی موارد اختلاف آن ها پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and study of the components of Suhrawardi's theory of knowledge with regard to Sadra's critiques

نویسندگان [English]

  • zohre zarei 1
  • amir shirzad 2
1 kharazmi university
چکیده [English]

Abstract
The discussion of knowledge and topics surrounding it have been discussed sporadically in Suhrawardi's works, making it difficult to explain his final point. In order to gather and re-examine the components of his theory, these sporadic remarks and ideas have been restored in two parts consisting of the iconoclasm and the ishraqi theory. In the first part, he has criticised the peripatetics and he has made objections to the various theories of knowledge, especially knowledge by means of definition, sensory perception, first concepts or prior to experience, and in another part, which is his ishraqis theory, while referring knowledge to basar, He has Quoted and criticized the various ideas about the quality of ibsar, such as the theory of the departure of the radius and the theory of impression, and knowed the truth of Al-ibsar as Ishraqi reloction and the truth of knowledge as the presence and appearance of objects. In this article, by studies views and the components of the theory of Suhrawardi about knowledge, has elaborated and explained Mulla Sadra's critiques on it, and studied and analyzed their differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi
  • Ishraqi knowledge
  • basar
  • Mulla Sadra
  • The truth of knowledge