نویسنده = محمد حسین وفائیان
تعداد مقالات: 2
1. روش‌شناسی صدرالمتألهین در تحلیل مفهومی‌ـ‌وجودی نفس انسان

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-148

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی


2. بررسی نسبت علم حصولی و حضوری با «توجیه معرفتی»، در معرفت شناسی حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-142

محمد حسین وفائیان؛ امیر عباس علیزمانی