دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-196 
3. بازگشت علیت به تشأن، چالشها و پاسخها

صفحه 43-62

روح الله سوری؛ محمد مهدی گرجیان