دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-188 
5. تأثیر آرای ابن‌عربی بر نظریة نجات فراگیر ملاصدرا

صفحه 65-86

محمد صادق زاهدی؛ محمد جواد شمس؛ علی صداقت


10. اصالت وجود، از مسئله تا مبنا

صفحه 145-154

روح اله نادعلی؛ ناصر محمدی؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا