دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-176 
1. بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

صفحه 11-24

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


9. نسبت خیال با معرفت در فلسفۀ ملاصدرا

صفحه 147-161

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ محمد نجفی


10. نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

صفحه 163-169

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی