دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-164 
10. نقد و بررسی وحدت شخصی وجود بر اساس تقریر ملاصدرا

صفحه 113-128

مریم آقامحمدرضا؛ سید مصطفی محقق داماد