ضریب تأثیر مجله در سال 1394: IF = 0/030

  براساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛

ضریب تأثیر (IF) مجله حکمت صدرایی در سال 1394 برابر با 0/030 تعیین گردیده است.