نویسنده = محمد مهدی گرجیان
تعداد مقالات: 1
1. بازگشت علیت به تشأن، چالشها و پاسخها

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-62

روح الله سوری؛ محمد مهدی گرجیان