نویسنده = احسان رحیمی خورزوقی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین هستی و چیستی انسان از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-105

احسان رحیمی خورزوقی؛ مهدی سپهری