دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
1. بررسی انتقادی ادلۀ عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی؛ جبار امینی


2. تحلیل پاسخ شیخ اشراق و ملاصدرا به اشکال «کلی بودن جزئی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی لاجوردی؛ مرتضی حاجی حسینی


3. تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسأله حرکت جوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

فیض الله عابدینی کردخیلی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


4. بررسی تطبیقی «سعادت» از نظر صدرالمتالهین و اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمدرضا شمشیری؛ زهرا علافچیان


5. تبیین جایگاه وجودی و معرفتی عقل فعال از نظر ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

زهرا حسام محمدی؛ علی افضلی


6. تاثیر مبانی وجودشناسی ابن عربی در شکل‌گیری آموزه‌ی تجسم اعمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی صفایی اصل؛ صدرالدین طاهری موسوی


7. تأملی نو در نظریه عینیت ذات و صفات الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمد بنیانی؛ علی رحیمی


8. بررسی دیدگاه صدرالمتألهین پیرامون شیوه ها و مراحل تأثیرگزاری بی واسطه نفوس انسانی بر اجسام مادی غیر بدنشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

سیدمهران طباطبایی؛ محمدمهدی مشکاتی


9. تحقق نفس قبل از بدن در نظریه حدوث جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی انشایی؛ محسن جوادی


10. تبیین متافیزیکی زیست نوع های انسانی از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

عبداله صلواتی؛ زهرا لطفی


11. بررسی آراء صدرالمتألهین شیرازی پیرامون نحوه پیدایش کثرات از واحد متعال با تکیه بر نقد قاعده الواحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.34133.1519

علیرضا آزادگان؛ مهدی عظیمی


12. واکاوی کارکرد نقش «قوه ی خیال» در معاد جسمانی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.40699.1607

شمس الله سراج؛ حسین امین پرست


13. بررسی ملاک غایتمندی افعال طبیعی و تبیین نوآوری های ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.39365.1584

محمود آهسته؛ زهرا کاشانیها


14. تبیین کارکرد تجرّد قوه خیال در معاد جسمانی از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.42174.1638

مرتضی حسین زاده؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


15. واکاوی نسبت علم و عصمت از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

10.30473/pms.2018.41660.1629

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری


16. مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ی ملاصدرا و ارتباط آن با شکل گیری شهر مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41036.1612

مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی


17. نقش تقریرهای مختلف اختیار در به‌کارگیری نظریه‌های مجازات (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41423.1624

محمد حسین زاده


18. تبیین تکامل تجردی انسان پس از مرگ از منظر فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41989.1631

حسین خالقی پور؛ ناصر مؤمنی؛ مهدی زمانی


19. هستی شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه اسلامی(از ابن سینا تا ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41476.1625

سید مهدی میرهادی؛ محمد نجفی


20. تحوّل متافیزیکی مفهوم جوهر در فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.42610.1643

محمدجعفر جامه بزرگی


22. بررسی نقش عاطفه به عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.30473/pms.2019.42018.1632

زینب السادات میرشمسی


23. چیستی «معرفت نفس» در فلسفه صدرالمتألّهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

10.30473/pms.2019.44092.1670

مجید تمیمی؛ احد فرامرز قراملکی


24. فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45679.1691

سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری


25. بازخوانی و واکاوی براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.42967.1647

محمدعلی وطن دوست


26. رابطه امور متغیّر عالم با علم ثابت خداوند در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.46561.1703

فاطمه علیپور


27. ترابط علم و دین از منظر استاد مطهری با تکیه بر نظریه تبدّل انواع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45091.1683

میثم اکبرزاده


28. اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45335.1687

شمس الله سراج؛ امیر دلزنده نژاد؛ مجید ضیایی


29. بررسی معانی تصوّری مسئله اصالت وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.38975.1577

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


30. بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45909.1695

حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی


31. فاعلیت الهی از دیدگاه گریفین و نقد آن بر پایه فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.44990.1679

زینب اختری؛ عبداله صلواتی


32. معقول‌ثانی فلسفی از‌دیدگاه‌علامه‌طباطبایی (چیستی ،اقسام‌واحکام )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.30473/pms.2019.43341.1653

سید ابوالقاسم حسینی کمار علیا؛ عسکری سلیمانی امیری


33. حیات انسان پیش از دنیا در اندیشه ملاصدرا(ره) و علامه مجلسی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.45319.1686

ابراهیم علیپور؛ اکرم قربانی


34. واکاوی تصویرسازی ملاصدرا از اخلاق برپایه رویکرد سنجش‌گرایانه فلسفی در پرتو آراء اندیشمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44447.1673

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی


35. نظریۀ بدیع علامه طباطبایی در باب تمایز نفس ملکوتی و نفس حاصل از اشتداد، بستری برای تحوّل در انسان شناسی صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.39874.1594

قاسمعلی کوچنانی؛ رحیم حسن زاده


36. فلسفه متافیزیک نزد کانت و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44483.1677

علیرضا محمدزاده قبادلو؛ مسعود امید؛ محمدرضا عبدالله نژاد


37. کاربرد زبان در معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.30473/pms.2019.46188.1697

لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمد رضایی


38. بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن سینا و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.30473/pms.2019.48574.1731

مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی؛ علیرضا پارسا


39. بررسی نظریۀ عدالت اجتماعی صدرا از منظر فلسفۀ سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.30473/pms.2019.47214.1713

سید علی اکبر هاشمی کرویی؛ احمد واعظی


40. نقش حمل محیط و محاط در تبیین نظریه وحدت شخصی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.30473/pms.2019.47197.1712

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


41. حیات تاریخی حکمت متعالیه پس از ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30473/pms.2019.49664.1746

سیداحمد عقیلی؛ کریم نجفی برزگر؛ محمدرضا عامری برکی


42. چیستی « شخصیت» و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن درحکمت متعالیه صدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.30473/pms.2019.49683.1747

مرضیه اخلاقی


43. بازخوانی دیدگاه ملاصدرا پیرامون رابطه میان انسان و خدا با توجه به الهیات معاصر غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.30473/pms.2020.46830.1707

محمد علی عباسیان چالشتری


44. تبیین و تحلیلی فلسفی «مرگ اندیشی» و «معنای زندگی» در اندیشه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.30473/pms.2020.48590.1732

غلامحسین خدری


45. چالش وجود ماده و راه برون رفت از آن (تبیینی نو از نظریه ماده و صورت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.30473/pms.2020.48170.1728

محمد مهدی کمالی


46. بررسی ادراک حسّی از دیدگاه ارسطو، ابن‌سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.30473/pms.2020.49157.1740

محمدحسین مختاری


47. منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.49416.1743

سیما ترابی دشتبیاض؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


48. رابطه "انسان" و "جهان" در تطبیق نظرگاه ملاصدرا و رورتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.47019.1710

علی جعفری اسکندری؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


49. فاعلیت عقل فعال در مهندسی نظام عالم ماده از نظر صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.43671.1660

محمدرضا عامری؛ ناصر محمدی؛ امیرطاهر پالیزگیر


50. بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.50326.1752

ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری