نویسنده = محمد تقی کرمی قهی
تعداد مقالات: 1
1. معادشناسی تطبیقی (مقایسة تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و آگوستین)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-112

محمد تقی کرمی قهی؛ عباس جنگ