نویسنده = محمد الهی
تعداد مقالات: 1
1. علم پیشین الهی از دیدگاه حکمت صدرایی و سینوی و تطبیق آن با آیات و روایات

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

عباس حاجیها؛ محمدرضا ضمیری؛ یدالله دادجو؛ محمد الهی