دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 0-138 
6. جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه

صفحه 69-83

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


9. یگانه انگاری صدرایی

صفحه 125-136

رضا صفری؛ حسین واله