دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-197 
3. خوانشی دینی‌ـ‌فلسفی از هبوط نفس انسانی در نگاه صدرالمتألهین

صفحه 31-44

10.30473/pms.2019.4996

راحله بطلانی اصفهانی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری؛ علی ارشد ریاحی


4. حل مسئلۀ منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک

صفحه 45-59

10.30473/pms.2019.44079.1668

علیرضا پارسا؛ مرتضی عسگری؛ محمدحسین مهدوی‌نژاد؛ رجب اکبرزاده