دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-122 
3. بازسازی سیرِ سه مرحله ای مبحث علیّت در حکمت متعالیه

صفحه 19-30

سیدحسن سعادت مصطفوی؛ سیدمیثم بهشتی نژاد؛ بیوک علی زاده


4. تبلور انسان شناسی صدرایی در نهضت امام خمینی(ره)

صفحه 31-42

رضا رسولی شربیانی؛ محمّدصادق جمشیدی راد؛ حسن خودروان


7. ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

صفحه 71-84

فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


9. تحلیل مبانی ملاصدرا در تفسیر وی از قصة آدم(ع)

صفحه 99-116

محمّدحسین مهدوی نژاد؛ محمّدرضا خدایی