دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-126 
3. علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

صفحه 23-33

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


9. علیّت تحلیلی و کاربردهای آن در حکمت متعالیه

صفحه 107-121

سید مصطفی موسوی اعظم؛ حسن ابراهیمی؛ عبدالرسول کشفی