تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
76. مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-69

10.30473/pms.2019.5002

جواد پارسایی؛ حسین غفاری


78. بود و نمود؛ تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارۀ وحدت وجود

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-70

10.30473/pms.2018.5011

سید علیرضا دانا؛ محسن جوادی


80. تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-76

مهران رضایی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ احمد رستم پور


81. آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-70

معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی


82. بررسی تعارض شرطی‌انگاری گزاره‌های لابتّیه با نظریة وجود ذهنی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-76

سید علی علم الهدی


83. بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-96

ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی


84. مبانی و راه‌حل‌های ملاصدرا در مسئلة شر

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

معصومه عامری؛ زهره توازیانی


85. بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-96

فهیمه شریعتی؛ کبری افشار


86. بررسی انتقادی دیدگاه فرگه در باب وجود محمولی در پرتو حکمت صدرایی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-100

مجید احسن؛ مسعود صادقی؛ عسکری سلیمانی امیری


87. عوالم سه‌گانه‌ی وجود و نقش آن در حشر انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-76

علی زمانی خارائی؛ علی اله بداشتی


88. نقدهای ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا از برهان امکان و وجوب

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-109

افلاطون صادقی


89. بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


90. مدل صدرایی در تفسیر اصل برابری در حقوق بشر

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-120

عبدالله صلواتی؛ شهناز شایان فر


91. وجود مطلق ملاصدرا و حل تعارض میان دو فرقۀ مشبهه و منزهه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-80

10.30473/pms.2018.4982

رضا رسولی شربیانی؛ مریم صمدیه


92. فاعل و منشاء سِحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-105

10.30473/pms.2020.4995

محمد سالاری؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


93. تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسأله حرکت جوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

فیض الله عابدینی کردخیلی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


94. بررسی و تحلیل مسئلۀ خلود اهل عذاب از منظر آگوستین و ملاصدرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-82

10.30473/pms.2019.5015

زهره زمانی؛ فتحعلی اکبری


95. نظریه تشکیکی بودن وجود و کثرات عرضی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-84


96. معادلة قرآن و حکمت در حکمت صدرایی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-90

ناصر محمّدی


97. ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


99. وجود ذهنی و حقیقت علم؛ تفسیری تجزیه گرا از دیدگاه ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-123

محمد سعیدی مهر


100. فروکاهش تقریرهای ملاصدرا از رابطة خودشناسی و خداشناسی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-116

محمدکاظم فرقانی؛ امیر راشدی نیا