تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
201. کاربرد زبان در معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.30473/pms.2019.46188.1697

لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمد رضایی


202. بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن سینا و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.30473/pms.2019.48574.1731

مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی؛ علیرضا پارسا


203. بررسی نظریۀ عدالت اجتماعی صدرا از منظر فلسفۀ سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.30473/pms.2019.47214.1713

سید علی اکبر هاشمی کرویی؛ احمد واعظی


204. نقش حمل محیط و محاط در تبیین نظریه وحدت شخصی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.30473/pms.2019.47197.1712

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


205. حیات تاریخی حکمت متعالیه پس از ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30473/pms.2019.49664.1746

سیداحمد عقیلی؛ کریم نجفی برزگر؛ محمدرضا عامری برکی


206. چیستی « شخصیت» و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن درحکمت متعالیه صدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.30473/pms.2019.49683.1747

مرضیه اخلاقی


207. بازخوانی دیدگاه ملاصدرا پیرامون رابطه میان انسان و خدا با توجه به الهیات معاصر غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.30473/pms.2020.46830.1707

محمد علی عباسیان چالشتری


208. تبیین و تحلیلی فلسفی «مرگ اندیشی» و «معنای زندگی» در اندیشه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.30473/pms.2020.48590.1732

غلامحسین خدری


209. چالش وجود ماده و راه برون رفت از آن (تبیینی نو از نظریه ماده و صورت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.30473/pms.2020.48170.1728

محمد مهدی کمالی


210. بررسی ادراک حسّی از دیدگاه ارسطو، ابن‌سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.30473/pms.2020.49157.1740

محمدحسین مختاری


211. منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.49416.1743

سیما ترابی دشتبیاض؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


212. رابطه "انسان" و "جهان" در تطبیق نظرگاه ملاصدرا و رورتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.47019.1710

علی جعفری اسکندری؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


213. فاعلیت عقل فعال در مهندسی نظام عالم ماده از نظر صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.43671.1660

محمدرضا عامری؛ ناصر محمدی؛ امیرطاهر پالیزگیر


214. بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.50326.1752

ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری