تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
176. بررسی ملاک غایتمندی افعال طبیعی و تبیین نوآوری های ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.39365.1584

محمود آهسته؛ زهرا کاشانیها


177. تبیین کارکرد تجرّد قوه خیال در معاد جسمانی از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.42174.1638

مرتضی حسین زاده؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


178. واکاوی نسبت علم و عصمت از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

10.30473/pms.2018.41660.1629

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری


179. مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ی ملاصدرا و ارتباط آن با شکل گیری شهر مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41036.1612

مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی


180. نقش تقریرهای مختلف اختیار در به‌کارگیری نظریه‌های مجازات (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41423.1624

محمد حسین زاده


181. تبیین تکامل تجردی انسان پس از مرگ از منظر فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41989.1631

حسین خالقی پور؛ ناصر مؤمنی؛ مهدی زمانی


182. هستی شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه اسلامی(از ابن سینا تا ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41476.1625

سید مهدی میرهادی؛ محمد نجفی


183. تحوّل متافیزیکی مفهوم جوهر در فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.42610.1643

محمدجعفر جامه بزرگی


185. بررسی نقش عاطفه به عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.30473/pms.2019.42018.1632

زینب السادات میرشمسی


186. چیستی «معرفت نفس» در فلسفه صدرالمتألّهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

10.30473/pms.2019.44092.1670

مجید تمیمی؛ احد فرامرز قراملکی


187. فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45679.1691

سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری


188. بازخوانی و واکاوی براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.42967.1647

محمدعلی وطن دوست


189. رابطه امور متغیّر عالم با علم ثابت خداوند در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.46561.1703

فاطمه علیپور


190. ترابط علم و دین از منظر استاد مطهری با تکیه بر نظریه تبدّل انواع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45091.1683

میثم اکبرزاده


191. اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45335.1687

شمس الله سراج؛ امیر دلزنده نژاد؛ مجید ضیایی


192. بررسی معانی تصوّری مسئله اصالت وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.38975.1577

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


193. بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45909.1695

حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی


194. فاعلیت الهی از دیدگاه گریفین و نقد آن بر پایه فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.44990.1679

زینب اختری؛ عبداله صلواتی


195. روش شناسی دریافت حقایق عرفانی نزد ابن عربی و صدر المتالهین

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-64

علیرضا جلالی


196. معقول‌ثانی فلسفی از‌دیدگاه‌علامه‌طباطبایی (چیستی ،اقسام‌واحکام )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.30473/pms.2019.43341.1653

سید ابوالقاسم حسینی کمار علیا؛ عسکری سلیمانی امیری


197. حیات انسان پیش از دنیا در اندیشه ملاصدرا(ره) و علامه مجلسی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.45319.1686

ابراهیم علیپور؛ اکرم قربانی


198. واکاوی تصویرسازی ملاصدرا از اخلاق برپایه رویکرد سنجش‌گرایانه فلسفی در پرتو آراء اندیشمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44447.1673

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی


199. نظریۀ بدیع علامه طباطبایی در باب تمایز نفس ملکوتی و نفس حاصل از اشتداد، بستری برای تحوّل در انسان شناسی صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.39874.1594

قاسمعلی کوچنانی؛ رحیم حسن زاده


200. فلسفه متافیزیک نزد کانت و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44483.1677

علیرضا محمدزاده قبادلو؛ مسعود امید؛ محمدرضا عبدالله نژاد